Israel Frama-ATM Dauerausgabe auf rauhem Frama-Testpapier, Mi.-Nr. 1 XI **
Katalog1 XI
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Frama-ATM Dauerausgabe auf gestrichenem weißem Papier, Mi.-Nr. 1 **
Katalog1 d
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel FRAMA-ATM Nr.1 auf rauhem Testpapier Wert 4,40 auf Inlands-R-Brief
Katalog1 XI
ErhaltungBrief/Karte
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe ohne Aut.-Nr. 1.Papier Mi.-Nr. 2.1
Katalog2 .1
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 003 , Mi.-Nr. 3.1.3
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 007 , Mi.-Nr. 3.1.7
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 009 , Mi.-Nr. 3.1.9
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 010 , Mi.-Nr. 3.1.10
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 013 , Mi.-Nr. 3.1.13
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 014 , Mi.-Nr. 3.1.14
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 015 , Mi.-Nr. 3.1.15
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 016 , Mi.-Nr. 3.1.16
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 019 , Mi.-Nr. 3.1.19
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 020 , Mi.-Nr. 3.1.20
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal
Israel Klüssendorf ATM Dauerausgabe 1.Papier, mit Aut.-Nr. 021 , Mi.-Nr. 3.1.21
Katalog3
Erhaltungpostfrisch
Prüfungoriginal

Zu Seite