Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 95
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Kaiman-Inseln / Cayman Islands 1939 2 Shilling Gans Mi.-Nr. 95 gestempelt
Katalog 95
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 282- 285
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kaiman-Inseln / Cayman Islands 1971 Schildkröten Mi.-Nr. 282-285 Satz 4 Werte **
Katalog 282- 285
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 383- 386
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kaiman-Inseln / Cayman Islands 1977 Sporttauchen, Fische Mi.-Nr. 383-86 kpl. **
Katalog 383- 386
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 632- 635
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kaiman-Inseln / Cayman Islands 1990 Kaiserfische Mi.-Nr. 632-35 **
Katalog 632- 635
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 690- 693
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kaiman-Inseln / Cayman Islands 1993 Papageien Mi.-Nr. 690-693 **
Katalog 690- 693
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 706- 710
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kaiman-Inseln / Cayman Islands 1994 Pfeifgans Mi.-Nr. 706-10 und Block 19 **
Katalog 706- 710
Erhaltung postfrisch
Prüfung original