Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Erhaltung Brief/Karte
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Berlin Bauten 20 Pf Reklame-Zusammendruck W 17 postfrisch **
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Berlin Bauten 10 Pf Reklame-Zusammendruck W 21 postfrisch **
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Berlin Bauten 4 Pf Reklame-Zusammendruck W 25 postfrisch **
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Berlin Bauten 4 Pf Reklame-Zusammendruck W 29 postfrisch **
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Berlin Bauten 1 Pf Reklame-Zusammendruck W 33 postfrisch **
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Berlin Bauten 1 Pf Reklame-Zusammendruck W 37 postfrisch **
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original